Regulamin

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Definicje
3. Warunki techniczne korzystania z Strony
4. Zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
5. Zawarcie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
6. Zasady korzystania z Strony
7. Odpowiedzialność
8. Ochrona danych osobowych
9. Reklamacje usług świadczonych drogą elektroniczną
10. Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną
11. Przepisy końcowe i przejściowe

Art.1 - WSTĘP

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną a także prawa, obowiązki i zasady ochrony danych osobowych użytkowników strony internetowej Sekwens działającej pod adresem www.sekwens.com.pl.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług strony internetowej Sekwens należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania się na stronie internetowej Sekwens jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
 3. Strona internetowa Sekwens jest prowadzony przez Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Mariańskiej 11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.
 4. Na łamach strony internetowej Sekwens publikowana jest oferta, realizacje oraz informacje o firmie Sekwens sp. z o.o..

Art. 2 - DEFINICJE

Sekwens – Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., ul.Mariańska 11, 47-400 Racibórz wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego nr ewid. 0000126045 przez sąd Sąd Rejonowy w Gliwicach, NIP 639-17-03-624, REGON 276056972, kapitał zakładowy 52000 zł wpłaconym w pełnej wysokości.

Strona - strona internetowa Sekwens.

Regulamin – niniejszy tekst regulaminu określający zasady korzystania ze Sklepu.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony w zakresie przewidzianym w Regulaminie.

Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a firmą Sekwens w momencie akceptacji Regulaminu, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.

Usługa/Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez firmę Sekwens na rzecz Użytkowników w ramach Umowy.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Dane Osobowe – dane Użytkowników zgromadzone w wyniku zatwierdzania formularzy Strony wymagających podania danych osobowych w rozumieniu RODO

Wpis - zawartość wprowadzona przez obsługę Strony.

Art. 3 - WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY

Do korzystania ze Strony niezbędne jest posiadanie:

a) sprzętu komputerowego pozwalającego na połączenie się z siecią Internet,
b) dostępu do sieci Internet,
c) przeglądarki działającą na sprzęcie komputerowym i obsługującą pliki cookies; minimalne wersje przeglądarek, które spełniają warunki techniczne niezbędne do korzystania ze Strony to: Internet Explorer 8 (bez trybu zgodności), Firefox 12, Chrome 20, Opera 12,

Art. 4 - ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Usługa „Informacje” umożliwia Użytkownikom przeglądanie Wpisów.

Art. 5 - ZAWARCIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Zawarcie Umowy w zakresie świadczenia Usługi „Informacje” następuje w momencie wykonania przez Użytkownika jakiejkolwiek czynności na Stronie a w szczególności wyświetlenia jednej z podstron Strony w przeglądarce internetowej.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, o ile wcześniej nie zostanie rozwiązana na podstawie odrębnych warunków Regulaminu lub na podstawie warunków odrębnej umowy zawartej między Użytkownikiem a firmą Sekwens.

Art 6 - ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY

 1. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Korzystanie ze Strony jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 3. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania prawa, zasad współżycia społecznego oraz zasad Netykiety (opisanych na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta). Jej rażące lub notoryczne nieprzestrzeganie będzie traktowane, jako łamanie zasad Regulaminu.
 4. Zawartość Strony jest prawnie chroniona. W szczególności dotyczy to nazwy, wyglądu graficznego oraz logotypu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do nie podejmowania działań mogących zakłócić działanie Strony lub być uciążliwe dla innych Użytkowników. Do takich działań zaliczyć można w szczególności: korzystanie ze zautomatyzowanych narzędzi (botów i skryptów) komunikowania się ze Stroną, wprowadzanie wirusów bądź robaków internetowych i utrudnianie dostępu do zawartości Strony innym Użytkownikom.

Art. 7 - ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze Strony w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem.
 2. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.
 3. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści Strony w celach biznesowych, inwestycyjnych lub gospodarczych.
 4. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach spoza domeny sekwens.com.pl, do których prowadzą linki zamieszczone na Stronie.
 6. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Strony wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub bezprawną ingerencją Użytkowników.
 7. Sekwens nie ponosi odpowiedzialności za tymczasową niemożność korzystania ze Strony w wyniku przeprowadzanych prac konserwacyjnych

Art. 8 – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Kultury Smaku „Sekwens” sp. z o.o., 47-400 Racibórz, ul. Mariańska 11.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: rodo@sekwens.com.pl
 3. Sekwens przetwarza dane osobowe Użytkownika w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Szczegółowa informacja na temat poszczególnych celów, ich podstaw prawnych, kategorii danych, odbiorców danych, czasu przetwarzania, profilowania, przekazywania danych do państw trzecich i uprawnień Użytkowników znajduje się w polityce prywatności opublikowanej na stronie http://www.sekwens.com.pl/polityka-prywatnosci.html
 4. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik w każdej chwili może tę zgodę cofnąć.

Art. 9 – REKLAMACJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamację Usług można zgłaszać w formie elektronicznej na adres biuro@sekwens.com.pl lub w formie listu poleconego na adres firmy Sekwens podanego w art. 2 Regulaminu.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika.
 4. Sekwens będzie rozpatrywał reklamacje uwzględniając postanowienia Regulaminu.
 5. Sekwens powiadomi Użytkownika o decyzji w formie elektronicznej lub listem poleconym adekwatnie do sposobu przesłania zgłoszenia reklamacyjnego.

Art. 10 - ROZWIĄZANIE UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny.
 2. Umowa o świadczenie Usług: "Informacje" rozwiązuje się w chwili zaprzestania korzystania ze Strony.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane po zaprzestaniu korzystania ze Strony w celu należytego rozliczenia i zakończenia Usługi a także w celu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika jeśli odnotowano i utrwalono fakt łamania postanowień Regulaminu lub obowiązującego prawa.

Art. 11 – PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŚCIOWE

 1. Sekwens zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.05.2018 r.